Team Nanoksi Oy:n toimitusehdot kuluttaja-asiakkaille

1   SOVELTAMISALA

1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Team Nanoksi Oy:n (jäljempänä myyjä) kuluttaja-asiakkailleen (jäljempänä ostaja) tekemiin palveluiden ja tuotteiden toimituksiin.

2   HINTA JA ARVONLISÄVERO

2.1 Hinta on kiinteä ja perustuu sovittuun toimituslaajuuteen ja -aikaan. Se sisältää sopimuksen syntyessä voimassa olevat välilliset verot ja maksut.

2.2 Kuljetuskustannukset sisältyvät kauppahintaan.

2.3 Mikäli toimitusta sovitaan muutettavaksi kauppasopimuksen allekirjoittamisen tai tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen ja muutokset aiheuttavat kustannusten muuttumisen, myyjä on oikeutettu saamaan ostajalta lisäkauppahintaa kohonneiden kustannusten osalta.

2.4 Myyjällä on oikeus yksipuolisesti korottaa sovittua hintaa, jos korotus johtuu sellaisesta lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä. Jos hinnankorotus olisi suurempi kuin 10 prosenttia kauppahinnasta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus.

3   KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN

3.1 Kauppahinnan maksuaikataulusta sovitaan tilauksen yhteydessä. 

3.2 Jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa, myyjällä on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon eräpäivästä lukien.

3.3 Jos ostaja ei maksa kauppahintaa maksuaikataulun mukaisesti, myyjällä on oikeus pidättyä jäljellä olevasta toimituksestaan, kunnes maksu on tapahtunut. Toimituksen keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava ostajalle.

3.4 Jos ostaja ei maksa kauppahintaa maksuaikataulun mukaisesti, myyjällä on oikeus pidättyä jäljellä olevasta asennustyöstään, kunnes maksu on tapahtunut. Asennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava ostajalle. Jos keskeyttämisestä aiheutuisi vaaraa terveydelle tai huomattavaa vaaraa omaisuudelle, myyjän on kuitenkin suoritettava vaaran välttämiseksi tarpeelliset toimenpiteet. Myyjällä on oikeus korvaukseen keskeyttämisestä aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista.

4   LASKELMAT/SUUNNITELMAT

4.1 Kumpikin osapuoli vastaa toimittamiensa suunnitelmien ja asiakirjojen sekä niiden perusteena olevien tietojen ja mittojen oikeellisuudesta. 

4.2 Myyjän tekemät määräarviot ja hinnoittelu perustuvat asiakkaan antamiin mittoihin. 

5   MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS JA TAKUU

5.1 Ostajan on huolehdittava siitä, että asennustilat ja asennusympäristö ovat asennustöiden suorittamisen kannalta riittävät ja Toimittajan antamien ohjeiden mukaiset tarvittavat esi ja aputyöt suoritetaan myyjän ohjeiden ja sovitun aikataulun mukaisesti niin, että asennustyö voidaan suorittaa kunkin toimituserän osalta yhtäjaksoisesti. 

5.2 Ostajan on huolehdittava myös siitä, että asennuspaikalla saatavissa vesijohtovettä sekä siellä on normaali huoneenlämpö ja valaistus sekä sähkövoimaa.

5.3 Asennuspaikan yleissiivous ennen ja jälkeen asennustyön kuuluvat ostajalle. Ostajan on poistettava tavarat ja muut esteet asennuspaikalta ennen asennusta. Toimittaja pesee pinnoitettavat pinnat ennen pinnoitusta.

5.4 Ostaja vastaa esteettömästä kulusta työntekoalueilla ja siitä, että kulkureitti asennuspaikalle on riittävän tilava ja että kuljetus asennuspaikalle ei edellytä erikoisjärjestelyjä. Kuljetukseen liittyvistä erikoisjärjestelyistä aiheutuvat kustannukset eivät sisälly toimituksen hintaan.

5.5 Työn kestolle voidaan antaa aika-arvio. Toteutunut aika voi poiketa arviosta.

5.6 Team Nanoksi Oy antaa nanopinnoitteelle 5 vuoden takuu.

5.7 Takuun piiriin eivät kuulu huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot, kuten siivouksen tai poikkeuksellisen kosteudenmuodostumisen takia syntyneet kosteus- ja homeongelmat yms. tai ulkopuolisten syiden aiheuttamat vahingot

6   TOIMITUKSEN VIIVÄSTYS

6.1 Toimitus tehdään osapuolten sopimana toimitusaikana. 

6.2 Mikäli myyjä ei voi tehdä toimitusta sovittuna toimitusaikana ostajasta johtuvasta syystä, saa myyjä lisäajan toimitukselle ottaen huomioon myyjän resurssitilanne ja myyjällä on oikeus veloittaa ostajalta toimituksen tekemättä jäämisestä aiheutuneet kustannukset, kuten tarpeettomiksi jääneiden asennusresurssien kustannukset.

7   VAARANVASTUU 

7.1 Myyjällä on vaaranvastuu eli riski kaupan kohteen ja toimituksessa käytettävien materiaalien tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta kaikista ostajasta riippumattomista syistä siihen asti, kun tavara on luovutettu ostajan hallintaan tai asennettu ostajan tiloihin.

8   TOIMITUKSEN VIRHE

8.1 Toimituksessa on virhe, jos palvelu ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun eikä poikkeaminen johdu ostajan vastuulla olevasta seikasta taikka ylivoimaisesta esteestä. Myyjä ei vastaa toimituksessa mahdollisesti käytettävien silikonien värin muuttumisesta tai homehtumisesta ajan kuluessa.

9   TOIMITUKSEN TARKASTAMINEN

9.1 Ostajan on toimituksen jälkeen tarkastettava toimitus ja todettava, onko toimitus sovitun mukainen. 

10 VIRHEILMOITUS

10.1 Ostajan on ilmoitettava toimituksen virheestä tai puutteesta myyjälle neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita tai ostaja menettää oikeutensa vedota virheeseen.

11   VASTUU TOIMITUKSEN VIRHEISTÄ

11.1 Myyjä vastaa toimituksessa luovutusajankohtana olevasta virheestä tai puutteesta

11.2 Myyjällä on oikeus ja velvollisuus omalla kustannuksellaan oikaista virhe. Oikaisu on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun virhe tuli myyjän tietoon ja myyjälle varattiin tilaisuus virheen oikaisuun. Myyjä ei ole kuitenkaan velvollinen oikaisemaan virhettä, mikäli on olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa, tai jos siitä aiheutuisi tälle kohtuuttomia kustannuksia.

12   TILAUKSEN PERUUTTAMINEN

12.1 Ostajalla on oikeus peruuttaa tilaus 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeutta käytetään myyjän tilauksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti.

12.2 Peruuttamisoikeutta ei ole, jos sopimuksen kohteena oleva palvelu on kokonaan suoritettu. Mikäli ostaja peruuttaa tilauksen, kun palvelu on suoritettu osittain, on ostajalla velvollisuus suorittaa jo suoritetun palvelun osuus sopimuksen kokonaishinnasta.

13   OSTAJAN MUUT  SOPIMUSRIKKOMUKSET

13.1 Myyjä saa purkaa sopimuksen siltä osin kuin asennustyötä ei ole tehty, jos ostaja viivästyy kauppahinnan tai sen osan maksamisessa vähintään seitsemän päivää.

13.2 Myyjällä on oikeus purkaa sopimus siltä osin kuin asennustyötä ei ole tehty, jos ostaja ei myötävaikuta sopimuksen täyttämiseen ja sopimusrikkomus on olennainen.

13.3 Jos asennustyö viivästyy ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen vahingosta, joka myyjälle aiheutuu sen vuoksi, että asennustyöhön varatulle työvoimalle ei voida tarjota korvaavaa työtä.

13.4 Jos asennustyö viivästyy kohtuuttomasti ostajan puolella olevasta syystä, myyjällä on oikeus purkaa sopimus.

13.5 Kun myyjä purkaa sopimuksen kohdissa tässä kohdassa 13 mainituista syistä, myyjällä on oikeus vastikkeeseen ja vahingonkorvaukseen. 

14   ALIHANKKIJAT

14.1 Myyjällä on oikeus käyttää alihankkijoita.

15   SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

15.1 Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen osapuolen suostumusta.

16   ERIMIELISYYDET

16.1 Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava ostajan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa.