Tietosuojaseloste

1. Johdanto

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietoja Team Nanoksi Oy palveluita (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston www.nanoksi.com, sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit, hakemistot ja tietokannat sekä Team Nanoksi Oy tarjoamat palvelut) (”Palvelu”) tarjotessa.

Olemme sitoutuneet suojaamaan Palveluiden käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

2. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotta:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja hoitaaksemme sopimuksesta johtuvat velvollisuutemme sekä täyttääksemme lainsäädännöstä johtuvat velvoitteemme. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme ja palveluamme.

3. Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme palvelumme käyttäjistä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

a) Team Nanoksi Oy:lle antamasi tiedot

b) Mahdolliset julkisista rekistereistä kerätyt tiedot

c) Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

Palveluiden käytön havainnointiin käytetään evästeitä ja muita analyysiteknologioita. Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä. Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina kun käyttäjän selain hakee sivuston Yhtiön serveriltä, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle. Lähetetty viesti nopeuttaa sivustoa ja yksinkertaistaa kirjautumista, tallentaa käyttäjän käyttötietoja ja kohdentaa sivuston käyttäjälle.

Evästeiden ja muiden mahdollisten analyysiteknologioiden avulla kerätään esimerkiksi seuraavia tietoja:

d) Palveluiden käytöstä johdetut tiedot

4. Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään?

Säilytämme käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan. Henkilötietojen säilytysjakson pituus vaihtelee siis tiedoista riippuen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saatamme säilyttää henkilötietojasi, vaikka sopimussuhteesi meihin olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin meillä on syy tehdä niin.

5. Henkilötietojen siirto

Team Nanoksi Oy palvelun tarjoamiseksi

Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin Palvelun tarjoamiseksi tämän tietosuojalausekkeen määrittelemissä tarkoituksissa.

Kolmansien osapuolten markkinointi ja mainonta

Emme jaa markkinoinnin tai mainonnan osapuolille käyttäjien henkilö- tai tunnistetietoja. Jotta viestintää tai markkinointia kohdennetaan oikein, saatamme siirtää kolmansille osapuolille anonymisoidut demografiatiedot, kiinnostuksenkohteet tai esimerkiksi sijaintiin perustuvat kohdentamisarvot.

Suostumuksesi

Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa, saatamme jakaa käyttäjän tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa, jotta ne voivat ottaa yhteyttä käyttäjään.

Tieteellinen tutkimus

Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei ole enää niistä tunnistettavissa.

Oikeudellisista syistä

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. Jos myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Jotta voimme tarjota sinulle Klarnan maksutapoja, saatamme kaupan ostotapahtuman yhteydessä välittää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, jotta Klarna voi arvioida, oletko oikeutettu heidän maksutapoihinsa ja räätälöidä nämä maksutavat sinulle. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.

6. Kansainväliset tietojen siirrot

Team Nanoksi Oy pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen.

Jotkin alihankkijoistamme, jakelijoistamme ja kumppaneistamme sijaitsevat Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. Team Nanoksi Oy huolehtii tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta esimerkiksi sopimalla asiasta henkilötietojen käsittelijän kanssa käyttäen mallisopimuslausekkeita tai muita tietosuojalainsäädännön mukaisia keinoja henkilötietojen siirtoon kolmansiin maihin.

7. Henkilötietojen suojaus

Team Nanoksi Oy käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta. Tallennamme henkilökohtaiset tietosi suojatuille palvelimille, jolloin vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä palvelimessa olevia tietoja. Team Nanoksi Oy voi myös suojella käyttäjän henkilötietoja hyödyntäen Secure Sockets Layer (”SSL”) tai muuta vastaavaa salausohjelmistoa.

8. Kolmansien sivustot

Tämä tietosuojalauseke soveltuu vain meidän Palveluihin emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojalausekkeet.

9. Tietosuojaselosteen muutokset

Voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutettu tietosuojaseloste on saatavilla Yrityksen sivustolta, jotta käyttäjät ovat aina tietoisia siitä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään.

10. Sinun oikeutesi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Toimitamme tiedot lain edellyttämässä muodossa.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Sinulla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.  

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

11. Oikeuksiesi käyttäminen

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Jos pyyntösi koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.

Jos koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

12. Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä on:

Team Nanoksi Oy

Yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa voit ottaa:

asiakaspalvelu@nanoksi.com

Integritets- och sekretesspolicy

1. Inledning

I denna sekretesspolicy förklarar vi hur vi samlar in och behandlar personuppgifter vid tillhandahållandet av Team Nanoksi Oy-tjänster (inklusive, men inte begränsat till, följande webbplats www.nanoksi.com, samt alla relaterade diskussionsforum, kataloger och databaser, samt tjänster som tillhandahålls av Team Nanoksi Oy) (”Tjänsten”).

Vi har åtagit oss att skydda integriteten för användare av tjänsterna i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. Ändamål och rättslig grund för behandling

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att:

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Därutöver behandlar vi personuppgifter med stöd av ett berättigat intresse för att upprätthålla och utveckla vår verksamhet och tjänst.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter från användare av vår tjänst som är nödvändiga för de ändamål som definieras i denna sekretesspolicy:

a) Information som du lämnar till Team Nanoksi Oy

b) All information som samlas in från offentliga register

c) Data som observerats från användningen av Tjänsterna

Cookies och annan analysteknik används för att observera användningen av tjänsterna. Användningen av cookies är vanlig och många webbplatser använder dem. En cookie är ett småskaligt datalagringsprogram som en dators webbläsare installerar på användarens dators hårddisk. När en användares webbläsare hämtar en webbplats från företagets server skickas meddelandet tillbaka till användarens dator. Det skickade meddelandet påskyndar webbplatsen och förenklar inloggningen, lagrar användaranvändningsdata och riktar webbplatsen till användaren.

Cookies och andra möjliga analystekniker används för att samla in till exempel följande information:

d) Data som härrör från användningen av Tjänsterna

4. Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller användarnas personuppgifter endast så länge som det behövs för det syfte för vilket de samlades in eller under den maximala period som lagen tillåter.  Lagringstiden för personuppgifter varierar därför beroende på uppgifterna. Detta innebär också att vi kan behålla dina personuppgifter även om ditt avtalsförhållande med oss har upphört, men bara så länge vi har en anledning att göra det.

5. Överföring av personuppgifter

Team Nanoksi Oy tillhandahåller tjänsten

Vi överför personuppgifter endast i den utsträckning som tredje part behöver tillgång till de personuppgifter vi behandlar för att tillhandahålla tjänsten för de ändamål som definieras i denna sekretesspolicy.

Marknadsföring och reklam från tredje part

Vi delar inte användarnas personliga eller identifierande information med marknadsförings- eller reklamparter. För att korrekt rikta kommunikation eller marknadsföring kan vi överföra anonymiserad demografi, intressen eller till exempel platsbaserade inriktningsvärden till tredje part.

Ditt samtycke

Om du har gett ditt samtycke kan vi dela din information med utvalda tredje parter så att de kan kontakta dig.

Vetenskaplig forskning

Vi kan lämna ut uppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål, förutsatt att uppgifterna har ändrats i en sådan form att ämnet för uppgifterna inte längre kan identifieras från det.

Av juridiska skäl

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med den behöriga myndighetens krav och lagkrav. Om vi säljer, köper, slår samman eller på annat sätt omorganiserar vår verksamhet kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till köpare och deras rådgivare.

För att kunna förse dig med Sveas betalningsmetoder kan vi komma att överföra dina personuppgifter i form av kontakt- och orderinformation till Svea i samband med ett köp i en transaktion, så att Svea kan bedöma om du är berättigad till deras betalningsmetoder och skräddarsy dessa betalningsmetoder efter dig. Dina överförda personuppgifter kommer att behandlas  i enlighet med Sveas eget integritetsmeddelande.

6. Internationella dataöverföringar

Team Nanoksi Oy strävar efter att genomföra tjänsterna och behandla personuppgifter genom att använda operatörer och tjänster inom EU eller EES.

Några av våra underleverantörer, distributörer och partners finns utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I detta fall kan dina personuppgifter överföras mellan olika länder. Sådana överföringar kan omfatta överföring av personuppgifter utanför EU eller EES till länder vars lagstiftning om behandling av personuppgifter avviker från kraven i finsk lag. I detta fall säkerställer Team Nanoksi Oy en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, till exempel genom att komma överens med registerföraren med hjälp av standardavtalsklausuler eller andra medel i enlighet med dataskyddslagstiftningen för överföring av personuppgifter till tredje land.

7. Skydd av personuppgifter

Team Nanoksi Oy använder sig av uppdaterade metoder för att skydda personuppgifter. Detta innebär att vi använder fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder för att minska risken för förlust av personlig information och för att minska missbruk och obehörig åtkomst, publicering eller modifiering. Vi lagrar din personliga information på säkra servrar, så att endast behöriga personer kan komma åt informationen på dessa servrar. Team Nanoksi Oy kan också skydda användarens personuppgifter genom att använda Secure Sockets Layer (”SSL”) eller annan liknande krypteringsprogramvara.

8. Tredje parts webbplatser

Denna sekretesspolicy gäller endast för våra tjänster och vi är inte ansvariga för sekretesspraxis på andra webbplatser. Vi uppmuntrar dig att granska sekretesspolicyn för de webbplatser du besöker.

9. Ändringar i sekretesspolicyn

Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy. Den ändrade integritetspolicyn finns tillgänglig på Bolagets hemsida så att användarna alltid är medvetna om hur deras personuppgifter behandlas.

10. Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som har lagrats i registret. Vi tillhandahåller informationen i det format som krävs enligt lag.

Rätt att begära rättelse av uppgifter

Du har rätt att kräva korrigering eller komplettering av felaktig, falsk, ofullständig, föråldrad eller onödig information.

Rätt att begära radering av uppgifter

Du kan be oss att radera dina personuppgifter från våra system. Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med din begäran om vi inte har en legitim anledning att inte radera uppgifterna. Uppgifterna kanske inte omedelbart raderas från alla våra säkerhetskopior eller andra liknande system.

Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter

Du kan be oss att begränsa behandlingen av vissa personuppgifter om dig. En begäran om att begränsa behandlingen av data kan leda till mer begränsade möjligheter att använda vår webbplats och tjänster.

Rätt att invända mot behandling av personuppgifter

Du kan också begära begränsningar av behandlingen av dina personuppgifter om dina uppgifter behandlas för andra ändamål än utförandet av vår tjänst eller uppfyllandet av en rättslig skyldighet. Att invända mot behandlingen av personuppgifter kan leda till mer begränsade möjligheter att använda vår webbplats. Du har rätt att välja bort elektronisk direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i alla marknadsföringsmeddelanden vi skickar.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter från oss i ett strukturerat och vanligt format så att du kan överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att återkalla samtycke

Om behandlingen av dina uppgifter baseras på samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket.

11. Utöva dina rättigheter

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande med ditt namn, adress, telefonnummer och en kopia av ett giltigt identitetsdokument. Om din begäran gäller personuppgifter som finns i en cookie måste du bifoga en kopia av den cookien till din begäran. Vi kan begära ytterligare information som är nödvändig för att verifiera din identitet. Vi kan avvisa förfrågningar som är orimligt repetitiva, överdrivna eller ogrundade.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är oförenlig med tillämplig lagstiftning kan du lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd.

12. Vem är personuppgiftsansvarig och vem kan jag kontakta?

Styrenheten är:

Team Nanoksi Oy

I ärenden som gäller registret kan du kontakta:

asiakaspalvelu@nanoksi.com